สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับ คุณ
หน้าแรก ติดต่อสอบถาม กระดานข่าว  
สมาคมทันตาภิบาล
ชื่อผู้ใช้งาน
สมาคมทันตาภิบาล
   รหัสผ่าน
สมาคมทันตาภิบาล
 จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน  
 
นัดเข้ารับการรักษา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระดานข่าวสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัตินายกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายละเอียดการสมัคร
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ค้นหารายชื่อสมาชิก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ชลบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ขอนแก่น
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ยะลา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.พิษณุโลก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.สุพรรณบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ตรัง
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.อุบลราชธานี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สำนักทันตสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กรมอนามัย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภค
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
Friend link
ผู้เข้าชม  
ขณะนี้มีผู้ Online 1 คน

Friend link
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 “ 50 ปี ทันตาภิบาล : บูรณาการเพื่อเด็กไทยฟันดี ”
โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
1 นางทิพยาภา หาระสาย จพ.ทันตสาธรารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลน้ำเกลีเยง ศรีสะเกษ ยังไม่ชำระเงิน
2 นายอนุศักดิ์ เพชรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาะารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นารี กำแพงเพชร ยังไม่ชำระเงิน
3 นางดรุณี พรหมนวล จพง.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลตะโหมด พัทลุง ยังไม่ชำระเงิน
4 นางสาวนุชรีย์ ด้วงหวัง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บางดี ตรัง ยังไม่ชำระเงิน
5 นางสาวอนาสีฮา ยูโซะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ยังไม่ชำระเงิน
6 นางสาวพิชาภรณ์ สาลี นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวร สุรินทร์ ยังไม่ชำระเงิน
7 นางศรีพรรณ กลิ่นสักโก จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ยังไม่ชำระเงิน
8 นางสาวทิพย์วรรณ บุญจูบุตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.กลางดง สุโขทัย ยังไม่ชำระเงิน
9 นางสาวศิริพร ยุบัว จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.วัฒนานคร สระแก้ว ยังไม่ชำระเงิน
10 นางอรศรี สุดชี จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช ยังไม่ชำระเงิน
11 นางจิราพร คงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช ยังไม่ชำระเงิน
12 นางเอมอร สมปอง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ ยังไม่ชำระเงิน
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
1 นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
2 นางอาภรณ์ เกษรศรี จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.กำแพงแสน นครปฐม อนุมัติแล้ว
3 นางรุจลักษณ์ เอกพงศ์เมธี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา อนุมัติแล้ว
4 นางจิตรา ปราบปรี นวก.สาธารณสุขชำนาญงาน สสจ. พัทลุง อนุมัติแล้ว
5 นางจิตรตรา คชเสน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.พัทลุง พัทลุง อนุมัติแล้ว
6 นางสาวสมพิศ ทองสุก จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ. ชลบุรี อนุมัติแล้ว
7 นางบุปผา แข็งงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อนุมัติแล้ว
8 นางกาญจนา มั่นคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นราธิวาส นราธิวาส อนุมัติแล้ว
9 นางปิยะนุช หอมหวาน 297 หมู่ 3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 213 หมู่ 11 ต.วัมนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 สระแก้ว อนุมัติแล้ว
10 นางสุนิสา ประทุมวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา อนุมัติแล้ว
11 นางสาวณัฏฐาสินี เกื้อกูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลบางคล้า ฉะเชิงเทรา อนุมัติแล้ว
12 นางรุ่งทิพย์ วงศ์อกนิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นราธิวาส นราธิวาส อนุมัติแล้ว
13 นางสาวภานุมาศ สิทธิเม่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
14 นางสาวฐานิดา ทิพย์มณฑา จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ปทุมธานี อนุมัติแล้ว
15 นางสาวนันทนา สุจินพรัหม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.สุรินทร์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
16 นางปทิตตา จิระสกุลไทย จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านหนองพงนก นครปฐม อนุมัติแล้ว
17 นางสาวจันทร์ทิพย์ ฉั่วเจริญ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.บ่อทอง ชลบุรี อนุมัติแล้ว
18 นางสาวหยาดพิรุณ โอบอ้อม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลไชยปราการ เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
19 นางสาวสมใจ ชินภาชน์ จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.พนัสนิคม ชลบุรี อนุมัติแล้ว
20 นางประภาพร เครือพานิช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
21 นางประภัสสร กุลอ่อน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.โพนพิสัย หนองคาย อนุมัติแล้ว
22 นางเรณู สุดประเสริฐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.บางมูลนาก พิจิตร อนุมัติแล้ว
23 นางวัลยา สุวานิชสุขสันต์ นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ รพ.ควนโดน สตูล อนุมัติแล้ว
24 นางเสาวนีย์ ธรรมมะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน จันทบุรี อนุมัติแล้ว
25 นายสุกฤษฎิ์ ชินคำ นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) รพ.นางรอง บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
26 นางสาวพิชฌกานท์ นาวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) รพ.นางรอง บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
27 นายสมบุญ กระสุนรัมย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.นางรอง บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
28 นางดรุณี พรหมนวล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.ตะโหมด พัทลุง อนุมัติแล้ว
29 นางกิ่งแก้ว ปานรอด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
30 นางธนาวรรณ กลิ่นบัวแย้ม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านตันเกว๋น เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
31 นางสาวเดือนเพ็ญ โสมย์ดวงแก้ว จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
32 นางอัจฉรา ตุ๊เสงี่ยม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.แพรกษา สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
33 นางสุนิสา สุขปิติ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ชลบุรี อนุมัติแล้ว
34 นางสาวพิมพาภรณ์ วงษ์จันทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองตำลึง ชลบุรี อนุมัติแล้ว
35 นางวิไล ภักดี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สงขลา สงขลา อนุมัติแล้ว
36 นางนงลักษณ์ กุณฑโร จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สงขลา สงขลา อนุมัติแล้ว
37 นางสาววรรณิกา ปลูกไม้ดี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.รัษฎา ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
38 นางสวิตตา ภู่ทัยกุล จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.แม่สรวย เชียงราย อนุมัติแล้ว
39 นางอรยา กิ่งเกษม จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.แม่สรวย เชียงราย อนุมัติแล้ว
40 นางสาวกนกวรรณ จิตใจฉิม จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ทุ่งหลวง สุโขทัย อนุมัติแล้ว
41 นางเบญจมาศ ทองมี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.วังทอง พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
42 นางอรัญญา ฤกษ์กำยี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพาน เชียงราย อนุมัติแล้ว
43 นางศิรประภา วนิชพิพัฒน์กุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพาน เชียงราย อนุมัติแล้ว
44 นางสาวนิศานา่ถ ไกร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านควนสวรรค์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
45 นางสาวณิฌาภัทร คมมูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาาน รพ.สต.วังน้ำเขียว นครปฐม อนุมัติแล้ว
46 นางสาวแม้นมาศ มั่งมี จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สิงหนคร สงขลา อนุมัติแล้ว
47 นางสาวสุกาญจน์ ไพบูลย์สวัสดิ์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.เขารูปช้าง สงขลา อนุมัติแล้ว
48 นางสุภมาส เย่าเฉื้อง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.เกาะแต้ว สงขลา อนุมัติแล้ว
49 นางปิยะนาถ หัทยา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.กระแชง ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
50 นางสุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนภักดี จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.พังงา พังงา อนุมัติแล้ว
51 นางอนุชิดา สมหวัง ชำนาญงาน โรงพยาบาลสทิงพระ สงขลา อนุมัติแล้ว
52 นางกัลยา เชาวลิต ชำนาญงาน โรงพยาบาลสทิงพระ สงขลา อนุมัติแล้ว
53 นางสาวศิริญญา หาญจิตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
54 นางสาวรพีพรรณ สีหะวงษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะวร ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
55 นางยุพิน เดชทรัพย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
56 นางพิมพ์ลภัส วัดคำ จพง.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.มวกเหล็ก สระบุรี อนุมัติแล้ว
57 นางสาวภัคราวตรี พาทีทิน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.เกาะกูด ตราด อนุมัติแล้ว
58 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองพุฒน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ พังงา อนุมัติแล้ว
59 นายเสกสรรค์ บุบผา จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
60 นางสาวสุวกุล อู่ผลเจริญ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี อนุมัติแล้ว
61 นางอนงค์ หล้านามวงค์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าสาย เชียงราย อนุมัติแล้ว
62 นางสาวจรัสพรรณ อรุณแก้ว จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ อนุมัติแล้ว
63 นางสาวปิยกูล สมยาภักดี จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.มุกดาหาร มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
64 นางสาวมาลี จันทร์ลำภู จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.พระพุทธบาท สระบุรี อนุมัติแล้ว
65 นางดาลิซา โกบบาหลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สตูล อนุมัติแล้ว
66 นางวีรียา มาลินี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สตูล อนุมัติแล้ว
67 นางปุณฑริกา การกสิขวิธี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.อ่างทอง อ่างทอง อนุมัติแล้ว
68 นางอารินี ทะวะดี จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.แม่ลาว เชียงราย อนุมัติแล้ว
69 นางนุชนาถ วุทธา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.แม่ลาว เชียงราย อนุมัติแล้ว
70 นางศิโรรัตน์ อ่อนสุวรรณ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.เสนา พระนครศรีอยุธยา อนุมัติแล้ว
71 นางภัทราภรณ์ หยงสตาร์ เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา อนุมัติแล้ว
72 นางสาววาลี ชูคดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา อนุมัติแล้ว
73 นางสาวดวงกมล สุขกุล จพ.ทันตสธารณสุขชำนาญงาน รพ.คลองหาด สระแก้ว อนุมัติแล้ว
74 นางบุษราคัม โพธินนท์คำสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
75 นายณรงค์ฤทธิ์ จันทนงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด อนุมัติแล้ว
76 นางสาวสุดารัตน์ คงหนองช้าง จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน พัทลุง อนุมัติแล้ว
77 นางสาววรรณพร วงษโสภา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สอน.บ้านกลาง พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
78 นางสาววลัยลักษณ์ ไชยหาญ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาพู่ อุดรธานี อนุมัติแล้ว
79 นางสาวทิตยา ช่อทอง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.สงขลา สงขลา อนุมัติแล้ว
80 นางสาวจีรนันท์ มีอินทร์ถา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต ร่วมจิต อุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
81 นางสิริศาสตร์ สิริบุญญาชัย ชำนาญงาน รพ.สต.วังพิกุล พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
82 นางดารุณี รามางกูร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลแหลมฉบัง ชลบุรี อนุมัติแล้ว
83 นางศรินพร วัฒนวิถี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
84 นางสาวจารุวรรณ ศรีวิกรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลำพูน อนุมัติแล้ว
85 นางดาราณี ดาวรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง ลำพูน อนุมัติแล้ว
86 นางนิตยา พฤกษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลวัดเพลง ราชบุรี อนุมัติแล้ว
87 นางภัสสร รัตนคุณ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.สงขลา สงขลา อนุมัติแล้ว
88 นางรัชนี สมนึก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลท้ายเหมือง พังงา อนุมัติแล้ว
89 นางอรวรรณ ปิ่นแก้ว เจืาพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
90 นางวิรัมภา กึ่งวงษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลำพูน อนุมัติแล้ว
91 นางชลาทิพย์ เพชรชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพุนพิน สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
92 นางณิชาพร สายวงค์ปัญญา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง อนุมัติแล้ว
93 นางสาวดวงดาว พัดทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บางโฉลง สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
94 นางสาวเมทินี ทองหนูรุ่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชะอวด นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
95 นางสิริมา เกื้อสังข์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลชะอวด นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
96 นางสาวมนทิรา สุดสอาด จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชะอวด นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
97 นางสาวอมรรัตน์ หลำชาวนา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.แม่ระกา พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
98 นายอริญชย์ คงณรงค์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.สุพรรณพนมทอง พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
99 นางสาวสราภรณ์ ประโคทัง จพง.ทันตวาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.เกาะจันทร์ ชลบุรี อนุมัติแล้ว
100 นางสาวนัตฎาศร บาลโสง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.โนนดินแดง บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
101 นางปัญจศรี ยีหรีม จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.พัทลุง พัทลุง อนุมัติแล้ว
102 นางจันทร์ฉาย แป้นน้อย จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.พัทลุง พัทลุง อนุมัติแล้ว
103 นางสาววันเพ็ญ เจริญลักษณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.หลวงพ่อเปิ่น นครปฐม อนุมัติแล้ว
104 นางสาวสิญจนา เตศิริ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี อนุมัติแล้ว
105 นางสาวรชธมน ดิศแพทย์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
106 นางสาววารุณี ลำพูน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
107 นางสาวศจี สกุลกิจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
108 นางสาวนาฎอนงค์ จะรา นวก.ทันตสาธารณสุข รพ.สต พรุไทย สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
109 นางสาวอลิสา คงนาวัง จพ.ทันตสาธารณสุข เทศบาลบางศรีเมือง นนทบุรี อนุมัติแล้ว
110 นางสาวสุกัญญา กรีทอง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อนุมัติแล้ว
111 นางสาวพัชรวีร์ เสือขำ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อนุมัติแล้ว
112 นางธิสรา ผาหลัก จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยซ้อ เชียงราย อนุมัติแล้ว
113 นางสาวนุสรา อินทอง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.จานใหญ่ ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
114 นางชนานันทน์ นะไว จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม รพ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
115 นางจรินทร์ยา ชำปฏิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
116 นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน ศฮ.5 ราชบุรี อนุมัติแล้ว
117 นางกิตติมา เจริญสกุลมณีเกิด จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.ราชบุรี ราชบุรี อนุมัติแล้ว
118 นางสาวศิรินารถ โพธิ์ทิพย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
119 นางลดาวัลย์ ศรี-ศรี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา อนุมัติแล้ว
120 นางบงกช อุปรา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพาน เชียงราย อนุมัติแล้ว
121 นางสาวศรีวรรณ์ ภิญโญจิตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพาน เชียงราย อนุมัติแล้ว
122 นางพัชรี โอภาชาติ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.จันทบุรี จันทบุรี อนุมัติแล้ว
123 นางนวลละออ โชติญาณวงษ์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.แหลมสิงห์ จันทบุรี อนุมัติแล้ว
124 นางบุญเกิด อินยะบุตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลำปาง อนุมัติแล้ว
125 นายอรรถพล กิจรันต์ จพง. ทันต ฯ ชำนาญงาน รพ.ไชโย อ่างทอง อนุมัติแล้ว
126 นางรัตนา ทาวัน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ แพร่ อนุมัติแล้ว
127 นางสาวเบญจมาภรณ์ นนทศักดิ์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านห้วยปริก นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
128 นางอุบลวรรณ ดำรงรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
129 นายชูชัย ชื่นบาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแนงมุด สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
130 นางสาวกมลชนก เมทา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพบพระ ตาก อนุมัติแล้ว
131 นางจันทร์เพ็ญ เกสรราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
132 นางณัฏฐา ฤกษ์ชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
133 นางทิพวัลย์ ชินลาภา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง สระบุรี อนุมัติแล้ว
134 นางสาวสุชาดา ดิษฐคลึ จพง.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง สระบุรี อนุมัติแล้ว
135 นางวรรณภา ช้อนทอง จพง.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม สระบุรี อนุมัติแล้ว
136 นางมะลิ ดาญาณ จพง.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี อนุมัติแล้ว
137 นางสาวธีราพร แจ้งชะไว นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี อนุมัติแล้ว
138 นายณัฐดนัย วรศรีหิรัญ นักวิชาการทันตสาธารณสุข รพ.สต.หนองพระ พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
139 นางสาวนาตยา สากล จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.เชียงราย เชียงราย อนุมัติแล้ว
140 นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์สะอาด จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
141 นางสาวนภาพร ศรีรมย์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองใหญ่ ชลบุรี อนุมัติแล้ว
142 นางสาวนัยนา ทองอ่อน จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลหนองใหญ่ ชลบุรี อนุมัติแล้ว
143 นางสาวดวงกมล รำไพ นักวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองใหญ่ ชลบุรี อนุมัติแล้ว
144 นางสาวเรณู ช้างวัลย์ เจ้าพนักทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.คลองโยง 1 นครปฐม อนุมัติแล้ว
145 นางนงนุช เพชรส้ม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.วัดญาณสังวราราม ชลบุรี อนุมัติแล้ว
146 นางลักษณ์คริษฐ์ ปรานวงศ์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สอ.น.ต.ห้วยกรด ชัยนาท อนุมัติแล้ว
147 นางสาวอาชัญญา ทองยา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลเทิง เชียงราย อนุมัติแล้ว
148 นางจิราวรรณ นาคดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ลำดวน สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
149 นางสาวชไมพร มาอุ่น จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษา สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
150 นางสาวจิรภา จักรทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.ป่าคลอก ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
151 นางวราภรณ์ เพียโคตร จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
152 นางสาวจรรยารัตน์ เล็กใจซื่อ จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
153 นางณัฐปภัสร์ ธรรมดา จพ.ทันตฯชำนาญงาน รพ.ราษีไศล ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
154 นางสาวขวัญฤดี เวียงเกตุ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลเทิง เชียงราย อนุมัติแล้ว
155 นางสาวกรรณิการ์ อะสะนิธิ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้า เชียงราย อนุมัติแล้ว
156 นางสาวชิดชนก โยธาภิรมย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มโพธิ์ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
157 นางนันท์ธีญา คูณทวี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว
158 นางสาวกฤษณุ โกมลภิส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อนุมัติแล้ว
159 นางสาวรุ่งทิพย์ พิพัฒกรี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.ตรอน อุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
160 นายสมพงษ์ อุปนาศักดิ์ ชำนาญงาน หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ ต.ศิลา ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
161 นายธีระยุทธ เกิดด้วง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
162 นางสาวสุนันทา จิตราภิรมย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
163 นางพนารัตน์ อินทโน จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลสรรคบุรี ชัยนาท อนุมัติแล้ว
164 นางสาวเสาวลักษณ์ โชคบัณฑิตย์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว
165 นายอุดม อุตะคะวาปี จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.อุดรธานี อุดรธานี อนุมัติแล้ว
166 นางสาวจันทร์ทร ทับทิมใส จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุมัติแล้ว
167 นางสุประวีณ์ วงศ์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลแกลง ระยอง อนุมัติแล้ว
168 นางสาวสุมาลี ปลัดสงคราม จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
169 นายทวีป นาคอ่อน จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
170 นางประทุม พูนพนัง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
171 นางสาวสุภาภรณ์ ชูไกรไทย จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
172 นางสาวสุภาวรรณ ขาวนาค จพ.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
173 นางสาวชัชชริน วรรณโนนาม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ กาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
174 นางจันทิมา ขาวสกุล จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.ปะคำ บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
175 นางสาวอัญชิสา พูตา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าปลา อุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
176 นางสาวบูชาพร ไชยคำ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล เชียงราย อนุมัติแล้ว
177 นางจุไรรัตน์ แอตาล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเก่า ราชบุรี อนุมัติแล้ว
178 นายพงศ์ปณต สมบูรณ์พงษ์กิจ จพ.ทันตสาธารณสุข ศอ.2 พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
179 นางทิพาพร ไชยทะเศรษฐ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สสจ.ขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
180 นางสาวชนาทิพย์ ศรีละพันธ์ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.โนนงาม ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
181 นางสาวกรรณิกา สมใคร้ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.แม่ทะ ลำปาง อนุมัติแล้ว
182 นางสาวศิริพร โยปินตา จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.แม่ทะ ลำปาง อนุมัติแล้ว
183 นางสาวสุชาดา ทองแผ่น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
184 นายสมเกียรติ กรุงเทพ จพ.ทันตสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี อนุมัติแล้ว
185 นางสาวรพีพรรณ เพชรรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ด่านทับตะโก ราชบุรี อนุมัติแล้ว
186 นางสาวจันทร์จิรา อยู่เกัยรติกุล ทันตสาธารณสุข รพ.ดอยหลวง เชียงราย อนุมัติแล้ว
187 นางสาวฐนิตา เกตุอินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านฝาย อุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
188 นางสาววราภรณ์ มาโสมพันธ์ จพ.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี อนุมัติแล้ว
189 นางสาวอำภาวดี จินตาคม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
190 นางสาวสุวคนธ์ เอี่ยมอิ่มธรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
191 นางเพ็ญพิไล พันธ์เล่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
192 นางพวงรัตน์ อิ่มใจ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.พระพุทธชินราช พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
193 นางสกุลตรา ศิวเมธีกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.พระพุทธชินาราช พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
194 นางอัจฉรา สิริวัจนะ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.พระพุทธชินราช พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
195 นางสาวเปรมฤดี ศรีสังข์ วิทยาจารย์ชำนาญการ วสส.ขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
196 นางสรณ์พสุคุณ กัณห์อุไร จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
197 นางสาวชุติมา นวลสะอาด ปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
198 นางสุภาภรณ์ แก้วมณี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
199 นางสาวอุไรวรรณ ไพรินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลขนอม นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
200 นางสาวปรียานุช นามพิกุล วิทยาจารย์ชำนาญการ วสส.ขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
201 นางสาวสุพัตรา วัฒนเสน วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
202 นางพรรณี เลาวะเกียรติ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
203 นางสาวฉวีวรรณ แซ่ซี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านพังสิงห์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
204 นางวรรณดี แดงกะเปา จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
205 นางบังใบ บุญทอง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
206 นางสาวศรัญญาพร ชอบทำกิจ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.ป่าตอง ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
207 นางสายสวาท สันธิ ชำนาญงาน โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย อนุมัติแล้ว
208 นางสาวกมลชนก ขุนจิตดำริห์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
209 นางกิตติกา คุณาพันธ์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.โคกเจริญ ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
210 นางสาววชิรา สุขพินิจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ด่าน สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
211 นายจารุ ชูคำ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
212 นางอาณุลักษ์ ขันตี จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลเทิง เชียงราย อนุมัติแล้ว
213 นางสาวอาภา บุญมาศ จพ.ทันตสาธารณสุข เทศบาลเมืองป่าตอง ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
214 นางสาวพรณภา สุวรรณวิชณีย์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.ชัยนาท ชัยนาท อนุมัติแล้ว
215 นางสาวศิริจิต เทียนลัคนานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
216 นางอริสรา สาหวี ชำนาญงาน โรงพยาบาลแม่ลาน ปัตตานี อนุมัติแล้ว
217 นางสาวจิราภา ปานกลาง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเขาดิน ต.ทุ่งตวายกิน ระยอง อนุมัติแล้ว
218 นางสาวพนมพร ตั้งตระกูล จพ.ทันตสาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ อนุมัติแล้ว
219 นางศิริรัตน์ คงทรัตน์ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.บ้านฉาง ระยอง อนุมัติแล้ว
220 นางสาวธัญชนก มาละอินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา อนุมัติแล้ว
221 นางสาวปฐมพร ฉาบสุวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะค่า สุพรรณบุรี อนุมัติแล้ว
222 นางสาวธิดารัตน์ ยกย่อง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บางปลาม้า สุพรรณบุรี อนุมัติแล้ว
223 นายพิเชษฐ์ บุญรักษา จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว กาญจนบุรี อนุมัติแล้ว
224 นางยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
225 นางทิพนาฎย์ เทพทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี สงขลา อนุมัติแล้ว
226 นายศราวุธ ทองไพรวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี อนุมัติแล้ว
227 นางสาวนันทพร สมรูป จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
228 นางสาวจันจิรา จันทร นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ สุพรรณบุรี อนุมัติแล้ว
229 นางสาวฐิติพร ศรีพันธ์ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.สองคอน อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว
230 นางสาวถนอม สุปัตติ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
231 นางสาวน้ำฝน ศรีสุระ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว
232 นางสาวเบญจวรรณ งามเถื่อน จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว
233 นางสาวศิริพร โพธิ์สนธิ์ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว
234 นางสาวพวงทิพย์ ราชรักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ต.เขาขาว นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
235 นางอารยา สง่าเขียว นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว
236 นางสาวชนิกา โตเกลี้ยง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักทันตสาธารณสุข นนทบุรี อนุมัติแล้ว
237 นางสาวสุนิษา แก้วแกมจันทร์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
238 นางสาวมนัณญา รอยสกุล จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
239 นางสุกัญญา ขาวหอม จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
240 นางสาวกนิษฐา ตามตะขบ จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านทับใหม่ สระแก้ว อนุมัติแล้ว
241 นายทินกร ถิ่นวรแสง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอน กาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
242 นางสาวประภัตรษร พรหมประสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าทองใหม่ สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
243 นางสาวฑิฆัมพร ปทุมสิทธิ์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.บ้านขะแยง ปทุมธานี อนุมัติแล้ว
244 นางสาวอุวาริน ทองทศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง สระแก้ว อนุมัติแล้ว
245 นางดารณีย์ อนะมาน จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยบง สระบุรี อนุมัติแล้ว
246 นายธนกร มะโนเป็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สามเงา ตาก อนุมัติแล้ว
247 นางสาวกัลยรัตน์ สืบสายจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สามเงา ตาก อนุมัติแล้ว
248 นางสมโพชร์ เนตรากูล จพ.ทันตสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
249 นางสาวรุ่งสุรีย์ พลธะรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลดงหลวง มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
250 นางวรรณวิมล กลางกาญจน์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.ดงหลวง มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
251 นางพึงพิศ โตอ่อน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
252 นางสาวจันจิรา เขียวอานา ชำนาญงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย อนุมัติแล้ว
253 นางชไมพร สุขกาย ชำนาญงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย อนุมัติแล้ว
254 นางสาวเกศราพร ขิใสยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เชียงราย อนุมัติแล้ว
255 นางวาสนา พูลสวัสดิ์ จพ.ทันตสาธารณสุข สอน.เฉลิมพระเกียรติฯนิคม กม.๕ ประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว
256 นางสาวจรรยา แสงอาทิตย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงทะเล ภูเก็ต อนุมัติแล้ว
257 นายเกียรติศักดิ์ กัญญา จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
258 นางสาวราตรี พันที จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว
259 นางสาวนพวรรณ ศรีสุข จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อนุมัติแล้ว
260 นางสาวกชกร สนทะเล นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลเทพารักษ์ นครราชสีมา อนุมัติแล้ว
261 นางวัฒนา นันทะแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สนง สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม อนุมัติแล้ว
 
กรุณากรอกชื่อ(ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) หรือ นามสกุลที่ต้องการค้นหา       
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
 
 
 
หน้าแรก || กระดานข่าว || ติดต่อสอบถาม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชัน 6 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-590-4209 โทรสาร 02-590-4204