สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับ คุณ
หน้าแรก ติดต่อสอบถาม กระดานข่าว  
สมาคมทันตาภิบาล
ชื่อผู้ใช้งาน
สมาคมทันตาภิบาล
   รหัสผ่าน
สมาคมทันตาภิบาล
 จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน  
 
นัดเข้ารับการรักษา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระดานข่าวสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัตินายกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายละเอียดการสมัคร
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ค้นหารายชื่อสมาชิก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ชลบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ขอนแก่น
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ยะลา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.พิษณุโลก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.สุพรรณบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ตรัง
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.อุบลราชธานี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สำนักทันตสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กรมอนามัย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภค
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
Friend link
ผู้เข้าชม  
ขณะนี้มีผู้ Online  คน

Friend link
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "ยุทธศาสตร์พัฒนาทันตาภิบาล เพื่อคนไทยสุขภาพดี"
โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
1 นางสาวกัญญาพัชร บัดแก้ว นักวิชาการสาธารรสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์ ยังไม่ชำระเงิน
2 นายกลวัชร บุตรี เจ้าพนักงานทันตสาธารรสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
3 นางสาววันวิสา วงค์แสงน้อย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคู่ นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
4 นายคณาธิป ศลาฆินหิรัณยกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุ่มแก นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
5 นางสาวสุริยาภรณ์ ไชยเพชร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.พิมาน นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
6 นางสาวสุภารัตน์ ธงชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
7 นางวรรณดี แดงกะเปา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่ชำระเงิน
8 นางพนมพร คำนนท์ ชำนาญงาน โรงพยาบาลคำชะอี มุกดาหาร ยังไม่ชำระเงิน
9 นายกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ สต โนนศิลาเลิง กาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระเงิน
10 นางจิราพร คงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยังไม่ชำระเงิน
11 นางอรศรี สุดชี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช ยังไม่ชำระเงิน
12 นางสาวสุพัตรา กุละนาม นักวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดบาก สกลนคร ยังไม่ชำระเงิน
13 นางมณีพร วรสาร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลกุดบาก สกลนคร ยังไม่ชำระเงิน
14 นางสาววรรษชล ลุนาวัน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลวังยาง นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
15 นางสาววรรษชล ลุนาวัน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลวังยาง นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
16 นางสาวพัชรารีวรรณ ตรีทศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลี่ ลพบุรี ยังไม่ชำระเงิน
17 นางกิตติพร ชิณจักร์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.นาขาม นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
18 นางสาวเหมือนฝัน บุญก้อน จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.นางาม นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
19 นางสาวประทุม ไชยนาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
20 นางน้ำทิพย์ จินดามณี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สกลนคร ยังไม่ชำระเงิน
21 นางอนันนงค์ สุวรรณไตรย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สกลนคร ยังไม่ชำระเงิน
22 นางยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ยังไม่ชำระเงิน
23 นางพรรณี เลาวะเกียรติ วิทยาจารย์ชำนายการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชขอนแก่น ขอนแก่น ยังไม่ชำระเงิน
24 นายพนมรักษ์ ประกิ่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน สกลนคร ยังไม่ชำระเงิน
25 นางสาวกนกวรรณ ไชยยงค์ จพ.ทันตสาธารณสุข รพร.ธาตุพนม นครพนม ยังไม่ชำระเงิน
26 นายภาวัต ธนิทธิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี ยังไม่ชำระเงิน
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
0 นางอุบลวรรณ ดำรงรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
0 นางบุษราคัม โพธินนท์คำสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
0 นางฐิติมา บุญรอดกลับ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวปวลี สาลีทอง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
0 นางณัชชา ทับเที่ยงทวี ชำนาญงาน รพ.นิคมคำสร้อย มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางสาวนิวัตร์ ชายทวีป ปฏิบัติงาน รพ.นิคมคำสร้อย มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางนางจุฑามาศ มณีปกรณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารรสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนบก นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวธัญวรัตม์ ถนอมจิตร นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย อนุมัติแล้ว
0 นางสาวจิราภรณ์ แสนทอน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ยา เชียงราย อนุมัติแล้ว
0 นางนภาพร ศรีบุญเรือง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลลำปาง ลำปาง อนุมัติแล้ว
0 นางวัฒนา นันทะแสน นวก.สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจั สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวอาทิมา เทศอ่อน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพี้ นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวกัญญาณัฎฐ์ น้อยทรง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.หนองสูง มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางสาวพลอยปภัส ก๋งหมึง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพระแสง สุราษฎร์ธานี อนุมัติแล้ว
0 นางสาววิภาวรรณ จันทวงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งขาม มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางสาวชลิดา แสนบุญมี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวอัจฉราวรรณ ชันแสง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง สมุทรปราการ อนุมัติแล้ว
0 นางศิริภรณ์ บริสุทธิ์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวชนิกา โตเลี้ยง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักทันตสาธารณสุข นนทบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางกัญญณิช ครุฑษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักทันตสาธารณสุข นนทบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางสาวคชานารีภัทร เกลี้ยงคำพิบูลย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักทันตสาธารณสุข นนทบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางจินดา ลักคนสุวรรณ์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต เนินมะกอก พิจิตร อนุมัติแล้ว
0 นางกฤศวรรณ โอภาส จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางสาวกฤษณุ โกมลภิศ นักวิชาการสาธารรสุข สสจ.ฉะเชิงเทรา 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง ฉะเชิงเทรา อนุมัติแล้ว
0 นางสาวช่อแก้ว สารขวัญ จพง.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชา พระนครศรีอยุธยา อนุมัติแล้ว
0 นางจุรีรัตน์ สมณะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต.บ้านวอแก้ว ลำปาง อนุมัติแล้ว
0 นางทิพวัลย์ ชินลาภา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง สระบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางสาวสุชาดา ดิษฐคลึ จพง.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง สระบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางวัลภา แสนสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง สระบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางสาวสุนัตตา ฟักทอง จพง.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
0 นางเพ็ญนภา ประทุมศิริ ชำนาญงาน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
0 นางทองปิ่น ชัยกิจ ชำนาญงาน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
0 นางพวงรัตน์ อิ่มใจ ชำนาญงาน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก อนุมัติแล้ว
0 นางสุรภี สว่างเนตร จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ พังงา อนุมัติแล้ว
0 นางสาวดารุณี ทรายทอง จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พังงา อนุมัติแล้ว
0 นางสาวจารุวรรณ อิ่มอุไร นวก.สาธารณสุข (ทันตาสาธารณสุข) รพ.ตราด ตราด อนุมัติแล้ว
0 นางสาวปราณี บุญเลี้ยง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลดอนพุด สระบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางสาวสุจิตรา กิติศรีวรพันธุ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารรสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลท่าอุเทน นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางปารียา พรรณวงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารรสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลท่าอุเทน นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวรัชฎา พรหมจอม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะฝาง นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางวาสนา สงแก้ว จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
0 นางบังใบ บุญทอง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
0 นางสรณ์พสุคุณ กัณห์อุไร จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ร่อนพิบูลย์ คลินิกทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
0 นางสุภาภรณ์ แก้วมณี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
0 นางสาวอมรา คุ้มสกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลหนองม่วง ลพบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางสาวขวัญฤดี เวียงเกตุ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพบาบาลเทิง เชียงราย อนุมัติแล้ว
0 นางโสมสิริ กิตติชาติเชาวลิต เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.ร่อนทอง ประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวศิริจิต เทียนลัคนานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางสาวภรณ์ทิพย์ เพชรวิสัย นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.มุกดาหาร มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางสาวเกษศิณี สำโรง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สสจ.มุกดาหาร ผู้เกษียน มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางนันทวรรณ จันทะเสน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต สามผง นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสมจิตร นามเสาร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต บ้านข่า นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวศิริรัตน์ ชัยสุกัญญาสันต์ จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านกระดานหน้าแกล นครสวรรค์ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวจารุวรรณ เหลืองอร่าม จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี อนุมัติแล้ว
0 นางพิศวง ไชยบุรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลประโคนชัย บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
0 นางพัชรี ถ่ายสูงเนิน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา อนุมัติแล้ว
0 นางสาวสุธาทิพย์ สิมมะลิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด กาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
0 นางสาววนัญญา จานทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวาง กาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวมณีรัตน์ ผาลี จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านแพง นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวหทัยชนก นาเจิมพลอย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ อุดรธานี อนุมัติแล้ว
0 นางสาวพวงทิพย์ ราชรักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ต.เขาขาว นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
0 นางสาวปัทณิฐา แสนคำ นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางมะลีวรรณ อุดมบุญญานุภาพ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ไชยบุรี นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวศุลีมาศ พรมเพ็ง ปฏิบัติงาน รพ.สต.เวินพระบาท นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางทิพาพร ไชยทะเศรษฐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
0 นางสาวเสาวลักษณ์ โชคบัณฑิตย์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว
0 นางอุมารินทร์ กองเงินนอก จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวอิสริยาภรณ์ สุรสีหเสนา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว
0 นางสุภาวดี ป่าขจร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ช่องสามหมอ ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว
0 นายพัฒนศักดิ์ พรหมบุตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระฆัง สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
0 นายนพพร บุณรังศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวยุพิน พิจารณ์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร อนุมัติแล้ว
0 นางเพ็นนี กลิ่นใกล้ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร อนุมัติแล้ว
0 นางสุพรรัตน์ ขุมรัตน์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร อนุมัติแล้ว
0 นางถนอม สังข์สุวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวภาวิกา ยุบลนารถ นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
0 นางอภัยวัล พรตระกูลพิพัฒน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อนุมัติแล้ว
0 นางสุกัญญา ขาวหอม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช อนุมัติแล้ว
0 นางสาวทิศากร คำหาญ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพนม นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวปวีณา วงค์เทราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพท.นครพนม นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางนาตยา เหล่าสิงห์ จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.ดอนตาล มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางสาวศิรินภา วงค์ชาชม นวก.ทันตสาธารรสุข โรงพยาบาลนครพนม นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวนภาภรณ์ สุระเสียง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลนครพนม นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวมธุภัทร ไชยฤกษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากใหญ่ ปทุมธานี อนุมัติแล้ว
0 นางณัฏฐา ฤกษ์ชัย จพ.ทันตฯชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
0 นางมารศรี อุปฮาต เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลดอนตาล มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางชารินี บุณรังศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮี นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสุทธาทิพย์ ทวีกิจพัฒนาภักดี จพง.ทันตฯ สสจ.พังงา พังงา อนุมัติแล้ว
0 นางสาวจิตราพร แพงคำฮัก จพง.ทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางบุษบา สรวลสำเริง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลนครพนม นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นายศราวุฒิ พิมลัง จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.กุตาไก้ นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสุลัดดา พลเสนา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ศูนย์บริการสาธารณสุขที่5(บ้านหนองใหญ่) ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
0 นางเยาวลักษณ์ ศรีหัตถผดุงกิจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
0 นางเบญญาภา พีราวัชร จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สวรรคโลก สุโขทัย อนุมัติแล้ว
0 นางสาวพิมพ์ชญา รักนาค จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลพิชัย อุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวนัทธ์ธิญา ตะนะโส ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีนวน มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางดวงหทัย พจนา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมอน มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางสาวอัจฉราภรณ์ อินทรศวร จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.นครปฐม นครปฐม อนุมัติแล้ว
0 นางสาวพิไลวรรณ ศรีมากเปี่ยม จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.นครปฐม นครปฐม อนุมัติแล้ว
0 นางจันทิมา ขาวสกุล จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.ปะคำ บุรีรัมย์ อนุมัติแล้ว
0 นางสมจิตร ทัพสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางบัวเรียน โพธิแสง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางกนกพร ไชยฟู จพ.ทันตฯชำนาญงาน โรงพยาบาลแม่พริก ลำปาง อนุมัติแล้ว
0 นางสาวธนวรรณ นาคปั้น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำป่าหลาย มุกดาหาร อนุมัติแล้ว
0 นางดารณีย์ อนะมาน จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ห้วยบง สระบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางสาววิภาวดี ยะภักดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางสุประวีณ์ วงศ์สวัสดิ์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.แกลง ฝ่ายทันตกรรม ต.ทางเกวียน ระยอง อนุมัติแล้ว
0 นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย นนทบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางสาวธิดารัตน์ บ่อสารคาม นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม นครราชสีมา อนุมัติแล้ว
0 นางอุบล วิทยาเอนกนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา อนุมัติแล้ว
0 นางนิตยา พฤกษา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลวัดเพลง ราชบุรี อนุมัติแล้ว
0 นางสาวจุติมา ดอกไม้พวง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข​ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลน้ำโสม อุดรธานี อนุมัติแล้ว
0 นายโกวิท วันนาพ่อ นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดแพง นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นายสิทธิเดช แป้นทอง จพ.ทันตสาธารณุสขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวรภัศศา วุฒิจำนงค์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ อนุมัติแล้ว
0 นางสาวถนอม สุปัตติ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
0 นายกฤตัชญ์ เที่ยงแท้ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ปะอาว ศรีสะเกษ อนุมัติแล้ว
0 นางสมพิศ วชิราภิวัธน์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี อนุมัติแล้ว
0 นายวัชรพงศ์ วัลลานนท์ จพง.ทันตสาธารณสุขปฏิบัตงาน รพ.สตนาถ่อ นครพนม อนุมัติแล้ว
0 นางภูริตา พิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย หนองคาย อนุมัติแล้ว
0 นายวุฒิพงษ์ พิมพ์วิเศษ จพง.ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโคกไชย ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
0 นายวีรพงษ์ วงค์ละคร จพง.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.นาแพง ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
0 นายเกียรติศักดิ์ กัญญา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
0 นางสุกัญญา บัวใหญ่รักษา จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ในเมือง ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
0 นางพรรธน์ธวัล พชรหมื่นสา จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.หินตั้ง ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
0 นายณัฐดนัย สำราญบำรุง จพง.ทันตสาธารณสุขปฏิบัตงาน รพ.สต.โพธิ์ไชย ขอนแก่น อนุมัติแล้ว
0 นางเกวลิน สุขเกษม จพง.ทันตสาธารณสุข รพ.ตรอน อุตรดิตถ์ อนุมัติแล้ว
 
กรุณากรอกชื่อ(ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) หรือ นามสกุลที่ต้องการค้นหา       
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด สถานะ
 
 
 
หน้าแรก || กระดานข่าว || ติดต่อสอบถาม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชัน 6 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทร 091-1982626 (ปรารถนา)