สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับ คุณ
หน้าแรก ติดต่อสอบถาม กระดานข่าว  
สมาคมทันตาภิบาล
ชื่อผู้ใช้งาน
สมาคมทันตาภิบาล
   รหัสผ่าน
สมาคมทันตาภิบาล
 จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน  
 
นัดเข้ารับการรักษา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระดานข่าวสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัตินายกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายละเอียดการสมัคร
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ค้นหารายชื่อสมาชิก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ชลบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ขอนแก่น
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ยะลา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.พิษณุโลก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.สุพรรณบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ตรัง
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.อุบลราชธานี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สำนักทันตสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กรมอนามัย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภค
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
Friend link
ผู้เข้าชม  
ขณะนี้มีผู้ Online  คน

Friend link
 
 
สมาคมทันตาภิบาล
นางจงดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
จบทันตาภิบาลรุ่น 1 ชลบุรี ปี พ.ศ.2514
การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ บางแสน
Certificate of The Higher Education Administration from Brigham Young University. Hawaii, USA.
Certificate of The Executive English from Brigham Young University. Hawaii, USA.
Certificate of Emergency Medical Service from Seattle Community College. USA.
เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2492
ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกสมาคม
นางสาววิไลลักษณ์ บังเกิดสิงห์
จบทันตาภิบาลรุ่น 4 ชลบุรี ปี พ.ศ.2516
การศึกษา มนุษยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกิดวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2493
ปัจจุบัน รับบำนาญ
อุปนายกคนที่ 1
นางสมพร ลีประเสริฐ
จบทันตาภิบาลรุ่น 8 ชลบุรี ปี พ.ศ.2520
การศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกิดวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2498
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อุปนายกคนที่ 2
นางสิริลักษณ์ อุส่าห์ค้า
จบทันตาภิบาลรุ่น 4. ขอนแก่น ปี พ.ศ.2527
การศึกษา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกิดวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2507
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
อุปนายกคนที่ 3
นางสาวรัชนี ลิ้มสวัสดิ์
จบทันตาภิบาลรุ่น 8 ชลบุรี ปี พ.ศ.2520
การศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA)
เกิดวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2497
ปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ
กรรมการและเลขานุการ
นางขนิษฐ์ รัตนรังสิมา
จบทันตาภิบาลรุ่น 12 ชลบุรี ปี พ.ศ. 2524
การศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกิดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2503
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการและเหรัญญิก
นางปราณี เหลืองวรา
จบทันตาภิบาลรุ่น 8 ชลบุรี ปี พ.ศ.2520
การศึกษา การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เกิดวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2499
ปัจจุบัน รับบำนาญ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางเขมณัฏฐ์ เชื้อชัยทัศน์
จบทันตาภิบาลรุ่น 18 ชลบุรี ปี พ.ศ.2530
การศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เกิดวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2505
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
น.ส.สุพรรณี สุคันวรานิล
จบทันตาภิบาลรุ่น 12 ชลบุรี ปี พ.ศ.2524
การศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เกิดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2503
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการและนายทะเบียน
นางสาวสุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์
จบทันตาภิบาลรุ่น 11 ชลบุรี ปี พ.ศ.2523
การศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกิดวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2501
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการและนายทะเบียน
นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์
จบทันตาภิบาลรุ่น 12 ชลบุรี ปี พ.ศ.2524
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกิดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2503
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและสวัสดิการ
น.ส.สุภาวดี พรหมมา
จบทันตาภิบาลรุ่น 12 ชลบุรี ปี พ.ศ.2524
การศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2503
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการและปฏิคม
น.ส.ชนิกา โตเลี้ยง
จบทันตาภิบาลรุ่น 18 ชลบุรี ปี พ.ศ. 2530
การศึกษา บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกิดวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2509
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
กรรมการและปฏิคม
นางกัญญณิช ครุฑษา
จบทันตาภิบาลรุ่น 35 ชลบุรี ปี พ.ศ. 2547
การศึกษา ประกาศนียบัตรทันตาภิบาล
เกิดวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2502
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
กรรมการและปฏิคม
นางผุสดี จันทร์บาง
จบทันตาภิบาลรุ่น 8 ชลบุรี ปี พ.ศ.2520
การศึกษา สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการและวิชาการ
นางอังศณา ฤทธิ์อยู่
จบทันตาภิบาลรุ่น 12 ชลบุรี ปี พ.ศ.2524
การศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เกิดวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2503
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการและวิชาการ
นางสาวนัฎพรรณ ศรีวาดมา
จบทันตาภิบาลรุ่น 12 ชลบุรี ปี พ.ศ.2524
การศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2503
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวคชานารีภัทร เกลี่ยงคำพิบูลย์
จบทันตาภิบาลรุ่น 25 ชลบุรี ปี พ.ศ.2532
การศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน
เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2514
ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สมาคมทันตาภิบาล
 
 
 
หน้าแรก || กระดานข่าว || ติดต่อสอบถาม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชัน 6 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทร 091-1982626 (ปรารถนา)